تصمیمات درست از تجربیات می‌آیند و تجربیات از تصمیم‌های غلط؛