برای داشتن شخصیت قدرتمند و کاریزماتیک، باید قوانین منظمی برای زندگیتان داشته باشید و تحت هیچ شرایطی آنها را نادیده نگیرید؛ دقیقاً یک شب هزار شب خواهد شد…