مشتریان فعلی، کلید مدیریت فروش در دوران رکود و بحران