کارمندان با کار تیمی کمتر و ساعت کاری پایین‌تر راضی‌ترند…